Органи на управување
*ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР 

СЕНАД СМАИЛОВИЌ 

*** РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР ОДРЖУВАЊЕ И ИЗГРАДБА НА СООБРАЌАЈНИЦИ 

Сашо Џипунов

Контакт: тел: 3 162 317 локал.15;

e-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

*ШЕФ НА ОДДЕЛЕНИЕ АСФАЛТНА БАЗА 

Виктор Михајловски

Контакт: тел: 3 173 253

e-mail:  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

***  РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР ТЕХНИЧКИ РАБОТИ 

Соња Кимова-Делевска  

Контакт: тел: 3 162 317 локал.15;

e-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 *** РАKОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР СООБРАЌАЈ И НА ЦЕНТАРОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА СООБРАЌАЈОТ (ЦУКС) 

Атанасовска Гордана

Kонтакт тел: 3 162 317 локал. 15;

e-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

*Шеф на ЦУКС

Иван Киш

Контакт тел.: 02 2 452 292

e-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

*РАБОТОВОДИТЕЛ НА ОДД.ХОРИЗОНТАЛНА И ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

Маријан Добрески

*ШЕФ НА ОДД.СВЕТЛОСНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

Горан Петровски

Контакт: тел: 3 162 317 локал.23

e mail;  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите  

  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите  


*** РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР МЕХАНИЗАЦИЈА 

Славе Ангеловски

Контакт: тел: 2 783 530;

e-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

***РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР ПРАВНО-КАДРОВИ И ОПШТИ РАБОТИ 

Марина Давчевска

Контакт: тел: 3 162 317 локал.25;

e-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

*** РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР ФИНАНСИИ 

Слаџана Ќуиќ

Контакт: тел: 3 162 317 локал.16;

e-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите


*ШЕФ НА ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СМЕТКОВОДСТВО:

Надица Ивановиќ - Миланкова

Контакт: тел: 3 162 317 локал.22;

e-mail:  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите


*ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Ирена Штерјовска

Kонтакт: тел: 3 162 317 локал.18

e-mail : j Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите


*ЛИЦЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈА СО ГРАЃАНИ КОИ ИМААТ ОДРЕДЕН ВИД И СТЕПЕН НА ПОПРЕЧЕНОСТ

Соња Кимова-Делевска

контакт: 3 162 317 локал.15

*РЕФЕРЕНТ ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ

Ана Никoлoвскa

контакт: 3 162 317 локал.24

е-маил:  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

*СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ СО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Ана Никoлoвскa

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите


*ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ НА ЈП УЛИЦИ И ПАТИШТА- СКОПЈЕ:

1.Управен одбор, составен од 8 члена кои ги именува и разрешува Советот на Град Скопје;

Управен Одбор на ЈП Улици и патишта - Скопје:

Вахит Адеми (Претседател на Управен Одбор)

Димитар Трифуновски

Тања Лазеска

Славчо Мисајлески

Борче Ристоманов

Катерина Шехтанска Лаковска

Софија Зафировска

Јакуп Асановски

Дејан Шишковски


2.Одбор за контрола на материјално-финансиско работење составен од 5 члена именувани и разрешувани од Советот на Град Скопје;

Надзорен Одбор на ЈП Улици и патишта - Скопје:

Мунира Куч (Претседател на Надзорен Одбор)

Марија Јакимовска

Олга Апостоловска

Ѓорѓи Стојкоски

  

 


 

 
ФИНАНСИРАЊЕ

 Финансирањето на основната дејност на Претпријатието е од средства согласно Програмата за користење на средствата од употребата на градежно земјиште на подрачјето на Град Скопје донесена од Советот на Град Скопје, како и од други со Закон утврдени извори на финансирање.

Според ова основната дејност на Јавното претпријатие е финансирана и има третман на заедничка комунална потрошувачка за потребите на граѓаните од Град Скопје.

За извршените работи за Општините инвеститор се самите тие - непосредно или преку Републичкиот фонд за магистрални и регионални патишта.